ဆောင်ရွက်မှုများ

ဆောင်ရွက်မှုများ

အဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်သော စီးပွာဂေစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အဖွဲ့အစည်းများက ဦးဆောင်သည် စတင်ဆောင်ရွက်မှု များက အရေးကြီးသည်။ အခြားသော အစီအစဉ်နှင့်
အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အတူ ideabox ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးသော ဆောင်ရွက်မှု အသစ်များအား ဆောင်ကြဉ်းပေးလျက် ရှိသည်။