အစီအစဉ်များ

အစီအစဉ်များ

ideabox Myannar မှ ပြုလုပ်ပေးသော အစီအစဉ်များသည် မြန်မာ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီများကို အားပြုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်စေခြင်းတို့ ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်သော မြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်တွင်မိတ်ဆက်မှုများတွင် လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခု ရရှိစေသည်။