• ပူးေပါင္းပါဝင္၊ အရွိန္ျမင့္တင္၊ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပး စီးပြားေရး

    ေနာက္တစ္ေခတ္၏ ျမန္မာ အင္တာနက္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

  • ပူးေပါင္းပါဝင္၊ အရွိန္ျမင့္တင္၊ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပး စီးပြားေရး

    ေနာက္တစ္ေခတ္၏ ျမန္မာ အင္တာနက္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

Blogs

Letter from the Judging Committee to App Competition participants Feb | 18

The winners of ideabox App Competition were announced on our Facebook page yesterday. With a total of 29 submissions from the student and open categories, this was the first Android app development competition organised by ideabox Myanmar.

Posted by admin | Blog |  No Comments

Android Bootcamp 2014 Recap Feb | 18

The first of its kind in Myanmar, App Contest is a public mobile app development competition with attractive prizes and even better perks: technical feedback from international experts, along with publicity and distribution help from Ooredoo Myanmar. The first App Contest saw great entries in both student and open categories, find out about them here.

Posted by admin | Blog |  No Comments

လမ္းျပသူတို႔ ကြန္ရက္

ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံရွိ ဝါရင့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံနိုင္သည့္ ကြန္ရက္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ ကမၻာ့ စီးပြားေရးကို လွုပ္ကိုင္နိုင္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၊ စီးပြားေရး အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ လမ္းျပသူ ကြန္ရက္သည္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္သူမ်ားကို အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား တိုက္ရိုက္ေပးအပ္နိုင္ပါသည္။

Find out more ›

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ အရွိန္ျမင့္တင္ ေပးျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ ရွိေသာ အေကာင္းဆံုး အရွိန္ျမင့္တင္ေပးမွု ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွု အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း အသစ္အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့အဆင့္ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားစတင္ဆိုင္ရာ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ားကို အိုင္ဒီယာမွသည္ ကုန္ပစၥည္း ထြက္ရွိသည္ အထိ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

Find out more ›

ideabox ေနရာေလးတြင္

က်န္ုပ္တို႔ ideabox ေနရာသည္ စီးပြားစတင္သူမ်ား အတြက္ ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ စိတ္ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ လူပါင္းစုံႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေပးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလ့လာသင္ယူမွုႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွုမ်ားကို တိုးပြားလာေစရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။

Find out more ›

ideabox Myanmar မွ ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားကို သိရွိနိုင္ဖို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းၾကစို႔