ကၽြန္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ကၽြန္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္

ideabox သည္ ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုေကာင္းမြန္စြာ ေပၚေပါက္လည္ပတ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ နည္းလမ္းေပးျခင္း၊ ပြဲႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွု ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ တို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း တို႔ကို ေပါင္းစပ္၍ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွု၊ အရွိန္ျမင့္တင္ေပးမွုတို႔ကို စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအား ေပးအပ္သည္။ ယင္းတြင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းတို႔လည္းပါပါသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရာ ညြန္ၾကားေပးသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္္း ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႔ဆံုေပးသည္။ ရန္ကုန္ျမဳိ႕လယ္ေခါင္ SuleTech တြင္ ideabox hub တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားျပီး အစီအစဥ္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Partners & Sponsors

ideabox Myanmar သည္ ျမန္မာျပည္၏ အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္ေသာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Ooredoo Myanmar ႏွင့္ လက္တြဲရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ား

စီးပြားစတင္ရန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုဒ္ေရးသားရန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမင့္တင္ ေလ့က်င္ရန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဤတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။