အစီအစဥ္မ်ား

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

ideabox Myanmar ၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၏ အင္တာနက္ ကုမၸဏီ ကို တီထြင္ဆန္းသစ္ေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ရပ္တ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အားျပဳေပးသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္တိုင္းတြင္ လူတိုင္းအတြက္ တစ္ခုခုေတာ့ ေကာင္းက်ိဳး၊ အက်ိဳးထူး ေစပါသည္။