အစီအစဥ္မ်ား

နည္းပညာဆုိင္ရာ

နည္းပညာကို အဓိက အသားေပးေသာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိျပီး မိမိတို႔ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ကို မိတ္ဆက္ျပသမွုမ်ားလည္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ၎ကို ideabox ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (tech@ideabox) ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ထားရွိထားပါသည္။ လတ္တေလာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Tech@ideabox ပြဲမ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ႏိုင္ပါသည္။