အစီအစဥ္မ်ား

အစီအစဥ္မ်ား

ideabox Myannar မွ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားကို အားျပဳေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္မိတ္ဆက္မွုမ်ားတြင္ လူတိုင္းအတြက္ တစ္ခုခု ရရွိေစသည္။