အစီအစဥ္မ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ရန္၊ နည္းပညာ ကုန္ပစၥည္းသစ္ တစ္ခု တီထြင္ဖ္တီးရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကို ျမင့္တင္ရန္ အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ပါကလည္း ideabox မွ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ideabox မွ ေပးအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဤတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။