ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ၊ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ စီးပြာေဂစနစ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္သည္ စတင္ေဆာင္ရြက္မွု မ်ားက အေရးၾကီးသည္။ အျခားေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အတူ ideabox ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးေသာ ေဆာင္ရြက္မွု အသစ္မ်ားအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ ရွိသည္။