အစီအစဥ္မ်ား

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးသူမ်ားတြင္ iddeabox သည္ အေကာင္းဆံုး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ထားျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစ်းကြက္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္၊ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ ကူညီပံ့ေပးသည္။ ယင္းအတြက္ ideabox ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား မိသားစုဝင္မ်ားက ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြက္ ထုတ္ကုန္ေကာင္းဖန္တီးႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၾကိဳဆုိလ်က္ ရွိပါသည္။