ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

App Bus

ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ startup ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆုိသည္ကား စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ရွိေသာ ထိပ္တန္း စတင္စီးပြား ကုမၸဏီမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျပီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၊ ဒီဇိုု္င္နာ၊ ဒီပလိုပါ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ၎တို႔မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရရွိေစပါသည္။ ယခုလို ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္လည္း နည္းပညာဆိုင္ရာ အားတက္ဖြယ္မ်ာ ကို ရရွိေစပါသည္။