ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

App Contest

ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ Mobile Application ဖန္တီး၍ ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ျပိဳင္ပြဲ (AppContest) ကို ideabox မွ ျပဳလုပ္က်င္းပ ေပးရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အလြတ္တန္းေခါင္းစဥ္ ႏွစ္ခုခြဲထားျပီး အသီးသီးတြင္ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္ေသာ တီထြင္သူမ်ားကို ေငြေၾကးဆုအျပင္ Ooredoo Myanmar ၏ ဒီဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုဆုေၾကးပါ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းအလ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။