ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား

Geek Girl

ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ကြြန္ျပဴတာ ပရိုဂရမ္မာ ျဖစ္ေသာ Ada Lovelace သည္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ျပီး ယေန႔ထိတိုင္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ နည္းပညာက႑မွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း နည္းပညာ က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မွု၊ ဦးေဆာင္မွုျမင့္တက္လာေစရန္ Geek Girls Myanmar အမည္ရ အဖြဲ႔ကို ideabox မွ ပံ့ပုိးတည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္ေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့ၾကျပီး Geek Girls Myamar ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းအလ်က္အလက္မ်ား၊ လာမယ့္ ပြဲမ်ား သတင္းကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါသည္။