ကၽြန္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

Partners & Sponsors

Partners

ideabox-partner1

ideabox-partner2

Program Partners

ideabox-program-partner1

ideabox-program-partner2

ideabox-program-partner3

Lifestyle Sponsors

ideabox-lifestyle-sponsor1

ideabox-lifestyle-sponsor2

ideabox Myanmar သည္ ျမန္မာျပည္၏ အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္ေသာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Ooredoo Myanmar ႏွင့္ လက္တြဲရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။